Je bent niet ingelogd!

Algemene Leveringsvoorwaarden Services4

A.       Algemeen

Services4 voert bemiddelings-, promotionele en coördinerende activiteiten uit.  Daarbij worden aan haar leden onder meer convenience services en  facilitaire services geboden.

Services4 levert meerdere standaard en maatwerkdiensten aan. 

Standaard services: op deze diensten zijn de onderstaande Algemene Leveringsvoorwaarden van Services4 van toepassing.

Maatwerk  services: op deze dienstverlening zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. Er wordt een separate overeenkomst met jou afgesloten.

 

B.       Algemene Leveringsvoorwaarden 

Artikel 1. Toelichting

1.1           Services4 BV (hierna: Services4) is een besloten vennootschap te Rotterdam die zich bezig houdt met de bemiddeling tussen verschillende dienstverlenende organisaties en de wederpartij van Services4 voor wat betreft verschillende dienstverlenende activiteiten. 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen welke door Services4 binnen het kader van de uitvoering van de diensten worden aangegaan.

2.2           Gelet op de diverse diensten van Services4, is op alle overeenkomsten het Algemene Deel van deze voorwaarden (artikel 1 tot en met 16) van toepassing.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1           Een overeenkomst komt tot stand door een opdrachtbevestiging, door een ondertekende offerte, door online akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden (online: het aanvinken van het vakje op www.services4.nl dat als vereiste wordt vermeld bij aanmelding voor de dienstverlening van Services4) of door de aanvang met haar dienstverlening door Services4 zonder dat de wederpartij onmiddellijk na eerste kennisneming hiervan hiertegen bezwaar maakt.

3.2           In deze voorwaarden wordt verstaan onder wederpartij: degene die met Services4 een overeenkomst aangaat en/of degene die, via de dienstverlening van Services4, een overeenkomst aangaat met een leverancier van Services4.

3.3           De wederpartij geeft Services4 naar beste weten en kunnen alle informatie en medewerking, die nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Artikel 4. Offertes

4.1           De offertes van Services4 zijn geheel vrijblijvend. Indien een offerte door de wederpartij wordt aanvaard, heeft Services4 het recht, indien blijkt dat de door wederpartij verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, deze offerte te herroepen.

4.2           De offertes van de leveranciers van Services4 zijn geheel vrijblijvend. Indien een offerte door de wederpartij wordt aanvaard, heeft de leverancier van Services4 het recht deze offerte te herroepen.

Artikel 5. Overmacht

5.1           Indien Services4 door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, is zij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van een overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks naar haar keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden. Binnen het redelijke en billijke zal Services4 haar wederpartij compenseren voor eventuele schade.

5.2           Onder overmacht wordt, onder meer, begrepen: iedere omstandigheid, waardoor de nakoming van de overeenkomst beperkt is, ook al was die omstandigheid te voorzien ten tijde van het sluiten van de overeenkomst zoals de navolgende omstandigheden: brand; oorlog; demonstraties; onlusten; oorlogsgevaar; noodtoestand; mobilisatie; vijandelijkheden; embargo; bijzondere weersomstandigheden; epidemieën; werkstaking; overheidsmaatregelen; bedrijfsstoringen; energiecrises; bovenmatige ziekteverzuim van personeel van Services4; transportmoeilijkheden; onvrijwillige storingen.

Artikel 6. Derden

Services4 zal bij haar advies over eventuele in te schakelen derden door de wederpartij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Services4 aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor derden en hun werkzaamheden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1           De aansprakelijkheid van Services4 is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

7.2           Services4 is uitsluitend aansprakelijk voor schade die door haar of haar medewerkers door opzet of bewuste roekeloosheid zijn ontstaan tijdens de dienstverlening. 

7.3           Services4 is niet aansprakelijk voor schade die door personen die in haar opdracht handelen die door opzet of bewuste roekeloosheid zijn ontstaan tijdens de dienst.

7.4           Indien de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Services4 om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Services4 beperkt tot het binnen de betreffende overeenkomst aan de wederpartij in rekening gebrachte bedrag met een maximum van € 5000,-.

7.5           Voorgaande aansprakelijkheidsbepalingen gelden onverminderd indien Services4 ondanks het bepaalde in artikel 6 aansprakelijk zou worden geacht voor ingeschakelde derden.

7.6           Aansprakelijkheidsstelling van Services4 door wederpartij of door een derde dient te geschieden binnen één maand na het redelijkerwijs bekend zijn van wederpartij of de derde met de aansprakelijkheid veroorzakende gebeurtenis, bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van Services4 is vervallen.

7.7           Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van wederpartij of een derde jegens Services4 in verband met een overeenkomst vervallen binnen één maand na het redelijkerwijs bekend zijn van wederpartij of de derde met deze rechten of bevoegdheden.

Artikel 8. Voorschot

Services4 kan in het kader van een overeenkomst met wederpartij betaling van een voorschot verlangen en dit gedurende de overeenkomst onder zich houden. Na beëindiging van haar dienstverlening zal Services4 het voorschot verrekenen met haar eindfactuur.

Artikel 9. Prijzen

9.1           De door Services4 vermelde prijzen zijn inclusief BTW en eventueel andere door de overheid te heffen rechten of belastingen, tenzij anders vermeld.

9.2           Wijzigingen, verhogingen of invoeringen van belastingen en heffingen en andere wettelijke lasten na de offerte of na het tot stand komen van de overeenkomst, brengt Services4 aan de wederpartij in rekening.

9.3           Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn het factuurbedrag volledig voldoet, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Services4 gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldatum over dit bedrag rente in rekening te brengen. Deze rente is gelijk aan 2% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een hele maand gerekend.

Artikel 10. Klachten

Binnen 3 werkdagen na beëindiging van de betreffende werkzaamheden door Services4 of haar leveranciers moeten klachten schriftelijk zijn kenbaar gemaakt aan Services4. Klachten buiten deze termijn worden niet meer in behandeling genomen.

Artikel 11. Niet tijdige betaling

11.1         Services4 kan in geval van niet tijdige betaling van haar factuur door wederpartij zonder nader overleg, aanzegging of ingebrekestelling haar dienstverlening in alle overeenkomsten met wederpartij definitief staken.  

11.2         Wederpartij verplicht zich om zijn vragen en/of opmerkingen over de factuur van Services4 binnen 3 werkdagen na redelijkerwijs daarmee bekend te zijn schriftelijk en gemotiveerd aan Services4 voor te leggen, waarna Services4 gemotiveerd zal reageren. In geen geval heeft wederpartij recht om zijn betalingsverplichtingen jegens Services4 op te schorten.

11.3         De door Services4 gemaakte kosten, om nakoming van de verplichtingen van de wederpartij naar Services4 te bevorderen, komen ten alle tijden voor rekening van de wederpartij. Deze kunnen zijn: advocaat-, deurwaarders-, incasso- of buitengerechtelijke kosten. De buitenrechtelijke kosten, met een minimum van € 60,- waar geen bewijs voor hoeft te worden aangebracht, bedragen 15% van de contractsom en zijn verschuldigd op het moment dat de vordering uit handen is gegeven. Ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is.

Artikel 12. Afwijking van deze voorwaarden

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien tussen partijen schriftelijk overeengekomen.

Artikel 13. Kettingbeding

Bij volledige dan wel onvolledige overdracht en/of wijziging van de onderneming, waarbij door Services4 geleverde werkzaamheden betrokken zijn, is de wederpartij verplicht deze bedingen aan zijn opvolger op te leggen.

Artikel 14. Ontbinding

Onverlet hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, is Services4 gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, de overeenkomst op te schorten, danwel te ontbinden indien de wederpartij:

1. wanprestatie pleegt; 2. in staat van faillissement is verklaard, of zulks is verzocht; 3. (voorlopige) surséance van betaling heeft verkregen, of zulks is verzocht; 4. een buitengerechtelijke schuldenregeling treft, of zulks is verzocht; 5. zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt; 6. een voor zijn onderneming benodigde vergunning, ontheffing of inschrijving verliest; 7. wordt geconfronteerd met beslagen, ongeacht de aard; 8. overlijdt of begint met de (gedeeltelijke) liquidatie van zijn onderneming en/of vermogen; 9. onherroepelijk wordt veroordeeld tot een vrijheidsstraf, danwel indien de wederpartij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit deze overeenkomst na te zullen komen. Is één van voornoemde situaties van toepassing, dan behoudt Services4 tevens het recht op vergoeding van directe en indirecte schades, kosten en rente.

Artikel 15. Toepasselijk recht

De rechtsverhouding tussen wederpartij en Services4 is onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die uit deze rechtsverhouding voorvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de Rechtbank te Rotterdam.

Artikel 16. Overig

Indien enig onderdeel van de voorwaarden nietig zou zijn of vernietigd zou worden, blijven de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van kracht en zijn partijen gebonden zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en dat de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.